Novoroční pastýřský list předsednictva církve

A to světlo svítí ve tmě a tma je nepohltila.“ (Jan 1:5)

Milí bratří a milé sestry,

dovolte, abychom Vás pozdravili pozdravem pokoje u příležitosti začátku nového občanského roku. Vyprošujeme Vám a Vašim rodinám Boží požehnání, zdraví a pokoj. Modlíme se, aby Vás Duch svatý zachoval ve víře a v Kristově církvi a rozhojnil ve Vašich srdcích naději a spolehnutí se na Boží milost a spásu skrze vykupitelské rány našeho Pána a Spasitele.

Právě uplynulý rok byl náročným časem, který nebyl prost utrpení mnohých lidí. Nedaleko našich hranic pokračuje krutá válka, ve které se Ukrajinci houževnatě a odhodlaně brání zločinnému ruskému napadení. Uplynulý rok byl v celé Evropě i v ČR rokem solidarity s napadnutým národem. Do této pomoci se zapojila i naše církev, když Církevní sbor v Praze pomohl s hlídáním dětí, výukou češtiny a integrací do české společnosti několika ukrajinským maminkám. Přesně takováto konkrétní pomoc je příležitostí pro svědectví církve o Kristově evangeliu milosrdenství. Lidská hříšnost žel naplno vyhřezla i při bestiálním útoku teroristů Hamásu na izraelské civilisty. Na Blízkém východě se tak rozhořel další válečný konflikt, ve kterém, jako v každé válce, trpí i nevinní. Zlo v jeho čisté podobě jsme žel viděli i zde doma, v Praze, při střeleckém útoku na Filosofické fakultě University Karlovy. Nadále se modleme za zemřelé, za uzdravení zraněných i za pozůstalé. Modleme se za mír v Evropě, na Blízkém východě i všude tam, kde zuří válka a trpí nevinní. Modleme se i za své bratry a sestry, kteří v různých částech světa trpí a jsou pronásledování totalitními režimy a lidmi, kteří nenávidí Kristovu církev. Modleme se za nepřátele církve, aby Duch svatý obrátil jejich srdce a aby ti, jimž byla svěřena světská moc, užívali meče řádně a svědomitě, aby všichni lidé mohli žit v míru a spravedlnosti.

V důsledku války v Evropě, vysoké inflaci a dalším hospodářským problémům je život mnohých lidí těžší a těžší. I v našich sborech jsou bratří a sestry, rodiny, kteří trpí, pro které je současný čas náročný, musí si mnohé odříkat a každodenně zápasí o svůj chléb. Tyto těžkosti jsou i výzvami, příležitostmi pro svědectví skromnosti i víry a také jsou těmi dobrými skutky, které pro nás Pán připravil, když svým bratřím a sestrám projevujeme milosrdenství a sounáležitost.

Koncem roku také zasedl Synod naší církve, který neměl příliš uspokojivý výstup vzhledem k tomu, že na další období nebyl žádný ze dvou kandidátů zvolen biskupem. Z části laická správa církve, kdy jsou duchovní i jiní do svých úřadů povoláváni sborem či církví na časově omezenou dobu, je součástí luterské tradice. Názory na správu církve se mohou legitimně lišit, avšak musí být zachována jednota církve v kázání čistého evangeliu a řádně vysluhovaných svátostech. Modleme se za naši církev, za její jednotu, za to, abychom byli poslušni příkazu vyslání našeho Pána a vydávali uvnitř církve i do světa věrné svědectví o našem Spasiteli.

Žijeme v náročných a neklidných časech. President Václav Havel říkával, že naděje není přesvědčení, že něco dopadne dobře, ale že něco má smysl. My, jako Kristova církev, máme zaslíbeno obojí: Naše služba a naše víra nejen, že mají smysl, ale máme i zaslíbení našeho Pána, že vše dopadne dobře, že světlo Kristova evangelia osvětluje naše současné životy, že Kristus již nad tmou zvítězil a nám dá spočívat ve světle své milosti.

Požehnej Vás Bůh Otec, i Syn, i Duch svatý. Pokoj Kristův buď s Vámi.

V Praze dne 1. ledna 2024

Martin Damašek

Předseda Synodu ECAV v ČR

Vladimír Kopáčik

Kurátor ECAV v ČR

Autor:

V současnosti (od září 2019) jsem v pražském sboru administrátorem (zastupujícím farářem). V minulosti jsem byl ve sboru nějakou dobu členem (za studií) a trávil jsem zde část svého vikariátu. Narozen 1987; ženatý - manželka Diana.

Napsat komentář