POSLÁNÍ – V co věříme

Věříme, že Písmo Svaté je Božím inspirovaným Slovem
Podle interpretace ve světle zjevení Ježíše Krista je Písmo zdrojem autority pro pochopení Božího plánu pro naše životy a náš svět.

Věříme, že Bůh stvořil nás a všechno, co jest
Daroval nám všechno, co máme a potřebujeme. Proto nás povoláva k tomu, abychom se starali o všechno, co stvořil a především jeden o druhého.

Věříme, že Ježíš Kristus je Boží Syn
Je naším Spasitelem, který se narodil do našeho světa, žil mezi námi, byl ukřižován za naše hříchy a vstal z mrtvých. Věříme, že je s námi i nyní. Je přítomen mezi námi především skrze hlásání Slova prostřednictvím kázání a večeře Páně.

Věříme, že nám byl dán Duch Svatý
Duch osvěcuje a udržuje nás jako Kristovou církev na celém světe. Skrze dar Ducha Svatého, který jsme dostali ve Křtu, jsme znovuzrozeni, jsme schopni věřit a zůstat v milujícím vztahu s Bohem.

Věříme, že jsme spaseni milostí skrze víru
Naše spása závisí pouze od Boží milosti a ne od našich zásluh nebo skutků. Zároveň nás Boží dar milosti vede k tomu, abychom na něj odpovědeli svými životy a skutky, které Boha potěšují.

Věříme, že jsme povoláni k misii
Bereme vážně Boží očekávání, že budeme šířit dobrou zvěst o Boží zachaňujíci milosti všem lidem, a že se budeme starat o ty, kteří jsou v nouzi.

Věříme, že Kristus je skutečně přítomen ve svátosti večeře Páně
Svátost oltářní je mnohem víc než jen jídlo na památku. Je to čas a místo, na kterém Kristus přislíbil svou přitomnost: kde je v, s, a pod chlebem a vínem sám přítomen a kde nás ujišťuje o odpuštění hříchů.

Vyznáváme Apoštolské a Nicejsko-cařihradské vyznání víry
Jsou to pravdivé a hodnověrné výpovědi, kterým věříme.

Přijímáme Knihu svornosti
Vyznavačské spisy luterských církvi obsažené v Knize svornosti uznáváme jako výklad Písma Svatého.

Věříme v sílu modlitby
Skrze modlitbu můžeme vést konverzaci s Bohem, který nás miluje, který nás slyší v nouzi a odpovídá nám.