CÍRKEVNÍ SBOR – členství

Členství ve sboru se nabývá především křtem ve sboru. Osoba, která byla pokřtěna v jiném sboru a. v. nebo v jiné křesťanské církvi, pak nabývá členství ve sboru přihlášením se.

Práva člena sboru jsou:

 • účastnit se služeb Božích a přijímat prostředky milosti (Boží Slovo a Svátosti: Boží Zpověď & Večeři Páně);
 • uzavírat sňatek církevním způsobem;
 • volit a být volen do orgánů sboru po dosažení plnoletosti;
 • předkládat žádosti, návrhy a podněty orgánům sboru;
 • účastnit se zasedání sborového konventu, vyjadřovat se k věcem, které jsou předmětem jejich jednání a hlasovat o nich;
 • domáhat se ochrany svých práv před orgány sboru;
 • účastnit se aktivit sborového života;
 • žádat duchovní a materiální pomoc v nouzi;
 • být křesťansky pohřben.

Povinnosti člena sboru jsou:

 • účastnit se služeb Božích a přijímat svátosti;
 • dodržovat ustanovení Statutu ECAV V ČR a Statutu sboru, plnit rozhodnutí sborových orgánů a představitelů sboru, nejsou-li v rozporu s výše uvedenými dokumenty;
 • absolvovat konfirmační, resp. katechetickou přípravu ve věku nad 12 let (výjimku uděluje sborový farář po konsultaci s rodiči);
 • podílet se na činnosti sboru a přispívat na úhradu této činnosti;
 • žít příkladným křesťanským životem v rodině i ve společnosti, vychovávat své děti k víře a evangelickému vyznání;
 • rozšiřovat a prohlubovat své duchovní vědomosti a zúčastňovat se náboženské výchovy;
 • podle svých schopností a možností plnit úkoly a vykonávat funkce ve sboru.