CÍRKEVNÍ SBOR – Historie a struktura

Historie

Církevní sbor ECAV v Praze vznikl na podzim roku 2005 transformací Kazatelské stanice ECAV v Praze zřízené na jaře roku 2004 ústředím ECAV v ČR. Důvody vzniku sboru byly v zásadě dva: 1) misie v českém prostředí a 2) akcentace autentického vyznavačského luterství.

Sbor vznikl na základě požadavků věřících, kteří pro své křesťanské vyznávání nenacházeli prostor v žádném v té době existujícím sboru v Praze. Největší zásluhu na vzniku sboru mají bratři: David Jurech, dřívější mnohaletý farář sboru & Jaromír Neumann, někdejší sborový dozorce (a mnohaletý nejvyšší laik v církvi – starší konzistor / církevní kurátor).

Struktura

Nejvyšším orgánem sboru je (celo)sborový konvent, který tvoří zletilí členové sboru. V období mezi zasedáními konventu řídí dění sborové presbyterstvo, jež tvoří představitelé sboru v počtu šesti následujících členů: sborový farář (volený konventem na max. 10 let), sborový dozorce, místodozorce, presbyter pro administrativní činnost (tajemník sboru), presbyter pro misijně-pastorační činnost a presbyter pro diakonickou činnost (všichni volení konventem na dobu 6 let). Mezi zasedáními sborového presbyterstva řídí činnost sboru sborové předsednictvo, které společně tvoří sborový farář a sborový dozorce (tito dva jsou zároveň statutárními zástupci sboru). Na dodržování sborového statutu, dalších církevních předpisů a na správnost hospodaření dohlíží sborový revizor (volený konventem na dobu 6 let).

Na synodu – nejvyšším orgánu ECAV v ČR – sbor zastupují volení delegáti, tzv. synodálové, které kromě členů sborového předsednictva tvoří konventem (na dobu 6 let) volení členové sboru v počtu stanoveném klíčem určujícím počet synodálů podle počtu členů jednotlivých sborů.