V co věříme

Věříme, že Písmo svaté je inspirovaným Božím slovem

Ve světle Božího zjevení v Ježíši Kristu je Písmo svaté neomylnou, a proto spolehlivou autoritou pro pochopení vzájemného vztahu mezi Bohem a námi.

Věříme, že Bůh stvořil nás a všechno, co je

Bůh nám daroval všechno, co máme a potřebujeme. Proto nás povolává k tomu, abychom pečovali o vše, co stvořil, a především jeden o druhého.

Věříme, že Ježíš Kristus je Boží Syn

Ježíš Kristus je naším Spasitelem (pravým zachráncem), který se narodil do našeho světa, žil mezi námi, byl ukřižován za naše hříchy a pro nás vstal z mrtvých. Věříme, že je s námi i nyní – především díky zvěstování Evangelia a vysluhování svátosti Večeře Páně při Službách Božích.

Věříme, že nám byl dán Duch svatý

Duch svatý nás spojuje v církev Kristovu po celém světe. Díky daru Ducha svatého, který dostáváme při křtu, jsme znovuzrozeni, schopni věřit a zůstat ve vztahu s Bohem, naplněném nejhlubší láskou.

Věříme, že jsme spaseni milostí skrze víru

Naše spása závisí pouze na Boží milosti, a ne na našich zásluhách nebo skutcích. Zároveň nás Boží dar milosti a spásy vede k horlivosti odpovídat mu svým životem.

Věříme, že jsme povoláni k misii

Bereme vážně Boží očekávání, že budeme šířit radostnou zvěst o Boží zachaňující milosti všem lidem a že se budeme starat o ty, kteří jsou v nouzi.

Věříme, že Kristus je skutečně přítomen ve svátosti Večeře Páně

Svátost Večeře Páně zdaleka není jen připomínkou Ježíšovy Poslední večeře s jeho učedníky. Je to čas a místo, kdy a kde Ježíš zaručil svou přitomnost a kdy a kde nás ujišťuje o odpuštění hříchů.

Vyznáváme Apoštolské a Nicejsko-cařihradské vyznání víry

Obě tato vyznání obsahují plnost pravdivých a plnohodnotných výpovědí křesťanské víry. Při Službách Božích ale používáme Nicejsko-cařihradské vyznání víry jako přesnější vyznání.

Přijímáme Knihu svornosti

Luterské vyznavačské spisy, které obsahuje Kniha svornosti, uznáváme jako dosud nejlepší výklad Písma svatého.

Věříme v sílu modlitby

Díky modlitbě můžeme rozmlouvat s Bohem, který nás více než kdokoli jiný miluje, slyší nás a odpovídá nám.