Struktura

Historie

Církevní sbor ECAV v Praze vznikl na podzim roku 2005 transformací Kazatelské stanice ECAV v Praze zřízené na jaře roku 2004 ústředím ECAV v ČR. Důvody vzniku sboru paralelnímu ke Slovenskému ev. a. v. církevnímu sboru v Praze byly v zásadě dva: 1) čeština jako mateřský či univerzální dorozumívací jazyk v českém prostředí a 2) důraz na luterství zbavené povahy společenství slovenských krajanů žijících v České republice. Sbor tak vznikl na základě požadavků věřících, kteří pro své křesťanství nenacházeli prostor v žádném v té době existujícím sboru v Praze. Prvním sborovým farářem byl v letech 2005-2018 David Jurech.

Struktura

Nejvyšším orgánem sboru je konvent, který tvoří zletilí členové sboru. V období mezi zasedáními konventu řídí činnost sborové presbyterstvo, které tvoří konventem zvolení představitelé sboru v počtu šesti následujících členů: sborový farář (volen na dobu 10 let), sborový dozorce, místodozorce, presbyter pro administrativní činnost (tajemník sboru), presbyter pro misijně-pastorační činnost a presbyter pro diakonickou činnost (všichni voleni na dobu 6 let). Mezi zasedáními sborového presbyterstva řídí činnost sboru sborové předsednictvo, které tvoří sborový farář a sborový dozorce. Na dodržování sborového statutu, dalších církevních předpisů a na správnost hospodaření dohlíží sborový revizor (volen konventem na dobu 6 let). Na synodu – nejvyšším orgánu ECAV v ČR – zastupují sbor synodálové, které kromě členů sborového předsednictva tvoří konventem (na dobu 6 let) volení členové sboru.