Členství

Členství se získává křtem v našem církevním sboru. Jestliže jste byli pokřtěni v nějakém jiném církevním sboru (farnosti), samozřejmě se můžete do našeho sboru na základě rozhovoru se sborovým farářem přihlásit.

Jako členové sboru se účastníte Služeb Božích a smíte přijímat svátost Večeře Páně. Dále můžete uzavřít církevní sňatek, volit a být volen do orgánů sboru (po dosažení plnoletosti), předkládat žádosti, návrhy a podněty orgánům sboru, účastnit se zasedání sborového konventu, vyjadřovat se k věcem, které jsou předmětem jejich jednání a hlasovat o nich, domáhat se ochrany svých práv před orgány sboru, účastnit se aktivit sborového života či žádat o duchovní a materiální pomoc v nouzi.