Představitelé

SBOROVÝ FARÁŘ

Mgr. David Jurech
Narodil se v roce 1974 v Roudnici nad Labem. Absolvoval magisterské studium evangelické teologie na Univerzitě Karlově v Praze – Evangelické teologické fakultě, v jehož rámci strávil jeden akademický rok na Univerzitě Komenského v Bratislavě – Evanjelické bohoslovecké fakultě. Od roku 1999 působil ve Slovenském ev. a. v. církevním sboru v Praze, kde se věnoval práci s mládeží a seniory. Pro jeho duchovní službu se zásadním stalo setkání s americkým luterským farářem českého původu Jamesem A. Krikavou, pod jehož vedením absolvoval předordinační přípravu v Evangelickém církevním sboru a. v. v Plzni a v Kazatelské stanici ECAV v Praze. Ordinován byl v roce 2004 a sborovým farářem Církevního sboru ECAV v Praze, u jehož zrodu stál, je od roku 2006. Je ženatý, má syna a dceru.


PRESBYTERSTVO

(zvolené konventem sboru do roku 2024)

Sborový dozorce: RNDr. Jaromír Neumann, CSc.
Narodil se roku 1950 ve Varnsdorfu v evangelické rodině pocházející z Humpolce, kde byl významný český a. v. sbor. Vystudoval Matematicko-fyzikální fakultu Karlovy University, obor fyzika pevných látek a v tomto oboru získal doktorát a vědeckou hodnost kandidáta věd. Profesně působil ve výzkumném ústavu, po revoluci krátký čas na strojní fakultě ČVUT v Praze na katedře fyziky, ale v roce 1992 využil nových možností a přijal místo tajemníka Stálé komise Poslanecké sněmovny pro bankovnictví. Od roku 1996 působil jako sekční ředitel na Ministerstvu vnitra ČR, po roce 1998 se živil jako konzultant v oboru politologie a ekonomiky a od roku 2003 zastává funkci bezpečnostního ředitele České spořitelny. Jeho duchovní postoj výrazně formoval otec – přesvědčený luterán. V předlistopadové době svůj duchovní život prožíval ve střešovickém evangelickém sboru. V roce 1996 se seznámil s farářem Jamesem Krikavou a uvědomil si, co podvědomě cítil, že postoj k Bohu může být založen pouze na autentickém luteránství. Od té doby výhradně působí v rámci ECAV v ČR. V současnosti studuje v cyklu celoživotního vzdělávání na Univerzitě Karlově – Evangelické teologické fakultě. Je ženatý, manželka pochází z rodiny evangelického faráře, jedna dcera je farmaceutka a druhá novinářka.

Místodozorce: Mgr. Juraj Laššuth, PhD.
Narodil se roku 1983 v Dolném Kubíně (Slovensko). Absolvoval studium politologie na Univerzitě Karlově v Praze, kterému předcházel jeden rok studia učitelství evangelického náboženství a matematiky v Žilině. V současné době je doktorandem Ústavu politologie Filozofické fakulty Univerzity Karlovy v Praze, kde se zaměřuje na politickou filozofii, dějiny Střední Evropy a teorii mezinárodních vztahů. Od roku 1997 se aktivně účastní církevního sborového života: nejdříve v Dolném Kubíně (odpovědný za práci s dorostem, přípravu letních táborů a víkendovek, vedení mládeže), později také ve Slovenském ev. a. v. církevním sboru v Praze a Církevním sboru ECAV v Praze (člen mládežnického týmu, příprava a dramaturgie filmového klubu, členství v redakční radě časopisu Evangelicus). Je ženatý a má dceru.

Tajemník sboru: ThLic. Radomír Bužek
Narodil se roku 1985 ve Frýdku-Místku. Na Cyrilometodějské teologické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci vystudoval obor katolická teologie. Následkem postgraduálního studia středověké západní teologie na téže fakultě a díky šťastnému setkání s Knihou svornosti a s praxí víry pražského "českého" sboru Evangelické církve augsburského vyznání v ČR se věroučně odklonil od Římskokatolické církve a v r. 2017 se stal oficiálně členem ECAV v ČR. Ve volných chvílích se rád věnuje četbě latinsky psaných teologických textů, kupř. od F. Melanchthona či M. Chemnitze, studiu biblických jazyků a samotné Bible. Pracuje ve státní správě.

Presbyter pro misijně-pastorační činnost: Mgr. Magdalena A. Hromadová
Narodila se roku 1989 v Německu do evangelické rodiny augsburského vyznání. Základní a střední školu navštěvovala v Německu, Rakousku a ve Spojených státech. Během vysokoškolského studia se přestěhovala do Prahy, kde absolvovala obory Komparatistika a Učitelství češtiny jako cizího jazyka na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy. Po magisterském studiu začala pracovat na pražské základní škole jako učitelka angličtiny, němčiny a češtiny pro cizince. Po několika „neúspěšných“ pokusech navštěvovat bohoslužebná shromáždění jiných evangelických církví si na internetu našla ECAV v ČR – jedinou církev v Praze, která se vysloveně hlásí k augsburskému vyznání, – začala chodit na služby Boží a stala se členem církve. Od roku 2014 se ve sboru věnuje práci s dětmi. Je vdaná a toho času je na rodičovské dovolené.

Presbyter pro diakonickou činnost: Martin Vítek
Narodil se roku 1968 v Praze. Vyrostl v Dejvicích, odkud docházel nejprvě do ZŠ pro nevidomé na Hradčanech a poté na Konzervatoř Jana Deyla na Malé Straně, kterou absolvoval v roce 1992 v oboru kytara – klarinet. Od té doby se věnuje koncertní a pedagogické činnosti: v souboru Musica pro Sancta Cecilia hrou na loutnu a kytaru, na Základní umělecké škole ve Slaném jako učitel hry na kytaru. Přestože k tomu nebyl rodiči veden, začal se o křesťanství zajímat ve věku 17 let a postupně navštěvoval farnosti Římskokatolické církve. Pod vlivem poslechu rozhlasových Služeb Božích vysílaných Radiem Svobodná Evropa z kanadského Toronta – slovenské luterské liturgie a kázání faráře Dušana Tótha – začal navštěvovat sbory Českobratrské církve evangelické. Brzy však poznal, že luterskou liturgii v nich nenalezne. Vrátil se tedy do Římskokatolické církve a byl v ní pokřtěn roku 1998, přestože měl výhrady k jejímu učení. V roce 2008 uslyšel přenos rozhlasových Služeb Božích z chrámu sv. Michala V Jirchářích na Novém Městě pražském a po návštěvě tamního Církevního sboru ECAV v Praze si uvědomil, že právě našel to, co dlouhá léta hledal. Záhy se zapojil do aktivního života sboru (kytarový doprovod rodinných Služeb Božích, vytvoření liturgie pro potřebu sboru) a stal se jeho členem. K jeho zájmů patří samozřejmě hudba. Dlouhodobě se zajímá o politiku (v roce 1987 podepsal petici Augustina Navrátila za náboženskou a politickou svobodu, v létě 1989 podepsal prohlášení Několik vět, během sametové revoluce byl mluvčím studentského parlamentu konzervatoře), sport a cestování. Je ženatý a má syna.

SBOROVÝ REVIZOR (zvolený konventem sboru do roku 2023)

Mgr. Ľubica Machačová
Narodila se roku 1964 ve vesničce Hrušovo na Slovensku do evangelické (luterské) rodiny. Odmala navštěvovala Služby Boží v církevním sboru v Lubině. Po přestěhování do blízkého města Stará Turá začala v tomto sboru navštěvovat mládež a postupně i vyučovat v dětské besídce a v misii. Pracovala ve společenství žen, diakonii, vykonávala funkci sborové účetní. Při zaměstnání vystudovala katechetiku na Evangelické bohoslovecké fakultě Univerzity Komenského v Bratislavě a vyučovala náboženství na 1. stupni ZŠ. Po seznámení se svým manželem se za ním přestěhovala do Prahy. Společně mají dceru Leu.

SYNODÁLOVÉ

z titulu funkce:
Mgr. David Jurech, sborový farář
RNDr. Jaromír Neumann, CSc., sborový dozorce

zvolení konventem sboru do roku 2024:
Bc. Martin Damašek
Mgr. David Hušek
Mgr. Vojtěch Zbytovský
Dominik F. Žbánek

náhradníci:
1. Mgr. Veronika Vytlačilová
2. Jaroslav Justic, DiS.