Představitelé

SBOROVÝ FARÁŘ

(zvolen konventem sboru do roku 2028)

Mgr. Pavel Roubík, Ph.D.
Narodil se roku 1985 v Náchodě. Po absolvování gymnázia vystudoval klasický zpěv na Pražské konzervatoři. Poté studoval evangelickou teologii v Praze, Marburku a Mnichově, kde navštěvoval Služby Boží Samostatné evangelické luterské církve (SELK). Díky poznání získanému studiem i zkušeností se přiklonil k vyznavačské luterské tradici, nenaředěné prvky jiných protestantských tradic či státních církví. Působí současně jako odborný asistent na katedře religionistiky Evangelické teologické fakulty Univerzity Karlovy, věnuje se především luterské teologii ve vztahu k jiným křesťanským tradicím a náboženstvím. Luterskou teologii, víru a zbožnost chápe v jedinečnosti souhry obecného a konkrétního – jako vpravdě katolickou, pravoslavnou (tj. ortodoxní) a evangelickou současně.

PRESBYTERSTVO

(zvoleno konventem sboru do roku 2024)

Sborový dozorce: Martin Vítek
Narodil se roku 1968 v Praze. Vyrostl v Dejvicích, odkud docházel nejprvě do ZŠ pro nevidomé na Hradčanech a poté na Konzervatoř Jana Deyla na Malé Straně, kterou absolvoval v roce 1992 v oboru kytara – klarinet. Od té doby se věnuje koncertní a pedagogické činnosti: v souboru Musica pro Sancta Cecilia hrou na loutnu a kytaru, na Základní umělecké škole ve Slaném jako učitel hry na kytaru. Přestože k tomu nebyl rodiči veden, začal se o křesťanství zajímat ve věku 17 let a postupně navštěvoval farnosti Římskokatolické církve. Pod vlivem poslechu rozhlasových Služeb Božích vysílaných Radiem Svobodná Evropa z kanadského Toronta – slovenské luterské liturgie a kázání faráře Dušana Tótha – začal navštěvovat sbory Českobratrské církve evangelické. Brzy však poznal, že luterskou liturgii v nich nenalezne. Vrátil se tedy do Římskokatolické církve a byl v ní pokřtěn roku 1998, přestože měl výhrady k jejímu učení. V roce 2008 uslyšel přenos rozhlasových Služeb Božích z chrámu sv. Michala V Jirchářích na Novém Městě pražském a po návštěvě tamního Církevního sboru ECAV v Praze si uvědomil, že právě našel to, co dlouhá léta hledal. Záhy se zapojil do aktivního života sboru (kytarový doprovod rodinných Služeb Božích, vytvoření liturgie pro potřebu sboru) a stal se jeho členem. K jeho zájmům patří samozřejmě hudba. Dlouhodobě se zajímá o politiku (v roce 1987 podepsal petici Augustina Navrátila za náboženskou a politickou svobodu, v létě 1989 podepsal prohlášení Několik vět, během sametové revoluce byl mluvčím studentského parlamentu konzervatoře), sport a cestování. Je ženatý a má syna.

Místodozorce: Mgr. Juraj Laššuth, Ph.D.
Narodil se roku 1983 v Dolném Kubíně (Slovensko). Absolvoval studium politologie na Univerzitě Karlově v Praze, kterému předcházel jeden rok studia učitelství evangelického náboženství a matematiky v Žilině. V současné době je doktorandem Ústavu politologie Filozofické fakulty Univerzity Karlovy v Praze, kde se zaměřuje na politickou filozofii, dějiny Střední Evropy a teorii mezinárodních vztahů. Od roku 1997 se aktivně účastní církevního sborového života: nejdříve v Dolném Kubíně (odpovědný za práci s dorostem, přípravu letních táborů a víkendovek, vedení mládeže), později také ve Slovenském ev. a. v. církevním sboru v Praze a Církevním sboru ECAV v Praze (člen mládežnického týmu, příprava a dramaturgie filmového klubu, členství v redakční radě časopisu Evangelicus). Je ženatý, má dceru a syna.

Presbyter pro misijně-pastorační činnost: Dominik F. Žbánek

Presbyterka pro diakonickou činnost: Mgr. Katarína Thapen

SBOROVÁ REVIZORKA (zvolena konventem sboru do roku 2023)

Mgr. Ľubica Machačová
Narodila se roku 1964 ve vesničce Hrušovo na Slovensku do evangelické (luterské) rodiny. Odmala navštěvovala Služby Boží v církevním sboru v Lubině. Po přestěhování do blízkého města Stará Turá začala v tomto sboru navštěvovat mládež a postupně i vyučovat v dětské besídce a v misii. Pracovala ve společenství žen, diakonii, vykonávala funkci sborové účetní. Při zaměstnání vystudovala katechetiku na Evangelické bohoslovecké fakultě Univerzity Komenského v Bratislavě a vyučovala náboženství na 1. stupni ZŠ. Po seznámení se svým manželem se za ním přestěhovala do Prahy. Společně mají dceru Leu.

SYNODÁLOVÉ

z titulu funkce:
Mgr. Pavel Roubík, Ph.D. , sborový farář
Martin Vítek, sborový dozorce

zvoleni konventem sboru do roku 2024:
Mgr. David Hušek
Mgr. Vojtěch Zbytovský
Dominik F. Žbánek
Jaroslav Justic, DiS.

náhradníci (zvoleni konventem sboru do roku 2024):
Mgr. Ladislav H. D. Holík
Mgr. Juraj Laššuth, Ph.D.
RNDr. Jaromír Neumann, CSc.