O sboru

Historie

Církevní sbor ECAV v Praze vznikl na podzim roku 2005 transformací Kazatelské stanice ECAV v Praze zřízené na jaře roku 2004 ústředím ECAV v ČR. Důvody vzniku sboru paralelnímu ke Slovenskému ev. a. v. církevnímu sboru v Praze byly v zásadě dva: 1) čeština jako mateřský či univerzální dorozumívací jazyk v českém prostředí a 2) akcentace autentického vyznavačského luterství zbaveného podtónu krajanského spolku. Sbor tak vznikl na základě požadavků věřících, kteří pro své křesťanské vyznávání nenacházeli prostor v žádném v té době existujícím sboru v Praze. Největší zásluhu na vzniku sboru má RNDr. Jaromír Neumann, CSc., současný sborový dozorce. Prvním sborovým farářem byl v letech 2005-2018 David Jurech.

Struktura

Nejvyšším orgánem sboru je konvent, který tvoří zletilí členové sboru. V období mezi zasedáními konventu řídí činnost sborové presbyterstvo, jež tvoří představitelé sboru v počtu šesti následujících členů: sborový farář (volený konventem na dobu 10 let), sborový dozorce, místodozorce, presbyter pro administrativní činnost (tajemník sboru), presbyter pro misijně-pastorační činnost a presbyter pro diakonickou činnost (všichni volení konventem na dobu 6 let). Mezi zasedáními sborového presbyterstva řídí činnost sboru sborové předsednictvo, které tvoří sborový farář a sborový dozorce. Na dodržování sborového statutu, dalších církevních předpisů a na správnost hospodaření dohlíží sborový revizor (volený konventem na dobu 6 let). Na synodu – nejvyšším orgánu ECAV v ČR – sbor zastupují synodálové, které kromě členů sborového předsednictva tvoří konventem (na dobu 6 let) volení členové sboru v počtu stanoveném klíčem určujícím počet synodálů podle počtu členů jednotlivých sborů.