Duchovní život

Služby Boží s přisluhováním svátosti Večeře Páně

Služby Boží jsou centrálním děním v církevním sboru. Zvěstuje se na nich slovo Boží a přisluhuje svátost Večeře Páně při dodržování následujících zásad:
Církevní sbor není jen pasivním divákem, je spoluúčastníkem služeb Božích aktivním poslechem slova Božího, zpěvem liturgických částí a duchovních písní.
Ve středu Služeb Božích je zvěstování Božího slova a svátost Večeře Páně se přisluhuje zásadně pod obojím způsobou, přičemž důraz je na slovech ustanovení obsahujících Boží slib o odpuštění hříchů.

Služby Boží nejsou považované za naši službu přinášenou Bohu – oběť, ale za Boží službu nám – Bůh nám z lásky slouží svým slovem a svátostmi. Ve Službách Božích se totiž nesnažíme přiklonit si Boha na naši stranu, ale ve Slově, svátostech a modlitbách se s ním setkáváme jako dítky se svým dobrým Otcem v Kristu Ježíši.

Biblická hodina

Zaobírání se Písmem Svatým, základním pramenem víry a pravidlem života. Jeho výklad a diskuse.

Pastorační rozhovor a zpověď

Pastorační rozhovor je setkání s farářem, rozhovor na určité téma nebo o osobním problému.
Zpověď – svátost pokání je možnost vyrovnání se s vlastním selháním, vinou či hříchem před Bohem. Zpovědní tajemství je pochopitelně samozřejmostí.