Členství

Členství ve sboru se nabývá křtem ve sboru. Osoba, která byla pokřtěna v jiném sboru a. v. nebo v jiné křesťanské církvi nabývá členství ve sboru přihlášením se.

Práva člena sboru jsou: účastnit se služeb Božích a přijímat prostředky milosti; uzavírat sňatek církevním způsobem; volit a být volen do orgánů sboru po dosažení plnoletosti; předkládat žádosti, návrhy a podněty orgánům sboru; účastnit se zasedání sborového konventu, vyjadřovat se k věcem, které jsou předmětem jejich jednání a hlasovat o nich; domáhat se ochrany svých práv před orgány sboru; účastnit se aktivit sborového života; žádat duchovní a materiální pomoc v nouzi.

Povinnosti člena sboru jsou: účastnit se služeb Božích a přijímat svátosti; dodržovat ustanovení Statutu ECAV V ČR a Statutu sboru, plnit rozhodnutí sborových orgánů a představitelů sboru, nejsou-li v rozporu s výše uvedenými dokumenty; absolvovat konfirmační, resp. katechetickou přípravu ve věku nad 12 let (výjimku uděluje sborový farář po konsultaci s rodiči); podílet se na činnosti sboru a přispívat na úhradu této činnosti; žít příkladným křesťanským životem v rodině i ve společnosti, vychovávat své děti k víře a evangelickému vyznání; rozšiřovat a prohlubovat své duchovní vědomosti a zúčastňovat se náboženské výchovy; podle svých schopností a možností plnit úkoly a vykonávat funkce ve sboru.